KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Nhập danh bạ:
hoặc số đơn:
Danh bạ Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại Nội dung Ghi chú Ngày gửi hồ sơ Trạng thái Kết quả xử lý Tập tin đính kèm