Gắn mới

Gắn mới đồng hồ nước.

Nâng dời

Nâng dời đồng hồ nước.

Khiếu nại

Khiếu nại các vấn đề liên quan đến đồng hồ nước.

Yêu cầu

Yêu cầu các vấn đề liên quan đến đồng hồ nước.

ĐƠN VỊ THU HỘ