Nhập danh bạ

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ tải được hóa đơn sau khi đã thanh toán trong thời gian từ 3-5 ngày làm việc.

Chú thích:

: Xem giấy báo/hóa đơn

: Tải hóa đơn định dạng file pdf

: Tải hóa đơn định dạng file xml

ĐƠN VỊ THU HỘ