HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Nhập danh bạ

Lưu ý:

- Hóa đơn chỉ tải được khi sau 3-5 ngày làm việc

Chú thích:

: Xem giấy báo/hóa đơn

: Tải hóa đơn định dạng file pdf

: Tải hóa đơn định dạng file xml